EU

Hvad er EU?

Den Europæiske Union (EU) er et økonomisk og politisk samarbejde mellem 27 EU medlemslande. Unionen blev dannet  i 1958 som et økonomisk samarbejde, men er sidenhen udvidet til også at omfatte en række politiske områder som for eksempel klima, migration og sikkerhed. Samarbejdet har skabt et stort fælles marked kaldet Det Indre Marked. Det europæiske samarbejde bygger på fælles værdier og handler under EU’s motto: Forenet i mangfoldighed.

Hvad er Europa-Parlamentet?

Parlamentet er medlovgiver og har beføjelser til at vedtage og stille ændringsforslag til lovforslag fremsat af Kommissionen. Europa-Parlamentet behandler og vedtager lovgivning sammen med Rådet. Det træffer også afgørelse om internationale aftaler og nye EU medlemslande. Parlamentet skal godkende EU’s budget, som efter forhandlinger vedtages sammen med Rådet.

Desuden drøfter det pengepolitikken med Den Europæiske Centralbank. Derudover fører Europa-Parlamentet tilsyn med alle EU institutioner. Det stiller spørgsmål til Kommissionen og Rådet for den Europæiske Union. Parlamentet vælger Europa-Kommissionens formand, gennemgår dens arbejdsprogram og beder Kommissionen om at fremsætte lovforslag.

Hvor mange medlemmer har Europa-Parlamentet?

I parlamentet sidder repræsentanter fra hvert medlemsland. I alt er der 705 medlemmer af Europa-Parlamentet. Medlemmerne vælges af EU’s borgere hvert femte år. Før Brexit var der 751 medlemmer, hvor Storbritannien havde 73 pladser.

Flere lande har fået ekstra pladser i parlamentet som følge af Brexit. Danmarks Brexit-mandat vandt Venstre under valgkampen til Europa-Parlamentet i 2019.

Hvem sidder i Europa-Parlamentet, og hvor mange medlemmer har Danmark?

Danmark har 14 medlemmer af Europa-Parlamentet.

Venstre er den største danske delegation med fire medlemmer: Morten Løkkegaard, Søren Gade, Asger Christensen og Linea Søgaard-Lidell.

Hvad er EU Rådet?

Rådet for den Europæiske Union, der også er kendt som Rådet eller ministerrådet, forhandler og vedtager lovgivning sammen med Europa-Parlamentet på grundlag af forslag fra Europa-Kommissionen.

Og hvad er forskellen på Rådet for den Europæiske Union og Det Europæiske Råd? De kan let forveksles.

I Rådet mødes ministre fra alle EU medlemslande. Rådet har ingen faste medlemmer, men mødes i forskellige sammensætninger alt efter, hvilket område der drøftes. For eksempel er det medlemslandenes finansministre, der mødes, når der står økonomi og finans på dagsordenen.

Hvad er Det Europæiske Råd?

Det Europæiske Råd fastlægger EU’s generelle politiske linjer, men vedtager ikke love. I Det Europæiske Råd sidder EU medlemslandes stats- og regeringschefer og formanden for Europa-Kommissionen.

EU’s stats- og regeringschefer mødes til EU-topmøder ca. fire gange om året. De har blandt andet til opgave at fastlægge EU’s fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Hvad er Europa-Kommissionen?

Kommissionen har alene ansvaret for at lave nye lovforslag. Den håndhæver lovgivning og gennemfører beslutninger, som Europa-Parlamentet og Rådet for den Europæiske Union har taget.

Derudover laver Kommissionen EU’s årlige budgetter, som også skal godkendes af parlamentet og Rådet.

I Europa-Kommissionen sidder 27 kommissærer – en fra hvert EU medlemsland. Formanden for Kommissionen udpeges af Det Europæiske Råd. EU-Kommissionen er politisk uafhængig og repræsenterer EU internationalt.

Hvad er EU's budget?

EU laver både et årligt budget og et langsigtet syvårigt budget. Kommissionen kommer med et forslag til EU-budgettet, som forhandles og vedtages i fællesskab af Europa-Parlamentet og Rådet. Syvårsbudgettet danner den finansielle ramme for EU’s overordnede prioriteter over en længere periode samt medlemslandenes bidrag.

Det langsigtede budget er på omkring 1.074 milliarder euro svarende til 8.000 milliarder kroner.

Det årlige budget er en konkret plan for, hvordan pengene skal bruges inden for den flerårige finansielle ramme. Det årlige budget er på omkring 150 milliarder euro svarende til 1.120 milliarder kroner.